đến lúc nào đó sẽ trở nên hạnh phúc 언젠간 행복해지겠죠 - 반랑 대학교 캠퍼스 3, 호치민시, 베트남

현지 소금, 가변크기, 반랑 대학교 3 캠퍼스 설치 전경, 2019

 

đến lúc nào đó sẽ trở nên hạnh phúc (might be happy someday)

Văn Lang University Campus3, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Sài Gòn, Viet Nam

salt, variable size, 2019