đến lúc nào đó sẽ trở nên hạnh phúc 언젠간 행복해지겠죠 - 반랑 대학교 캠퍼스 3, 호치민시, 베트남

현지 소금, 가변크기, 반랑 대학교 3 캠퍼스 설치 전경, 2019

 

đến lúc nào đó sẽ trở nên hạnh phúc (might be happy someday)  - Văn Lang University Campus3, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Sài Gòn, Việt Nam

salt, variable size, 2019

 

 

 

+ Behind Episode